Search

0534-2729823

Technical Service Hotline

0534-2729826

Support hotline

0534-2729820

Company address

 

Logistics Department Service Hotline

0534-2729829

Mobile station

Fax

 

No. 5858, west of Chongde Eleventh Avenue, south of Tianya East Road, Dezhou City, Shandong Province

Service Center

 

Contact Us

Sales Network

 

 

 

 

CopyRight © 2019 Shandong Xiao Doctor Disinfection Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. 鲁ICP备11021997号

NEWS CENTER

High-end disinfection manufacturer

 

Warm congratulations to the establishment of the self-discipline supervision department of the disinfection industry branch of the National Health Industry Enterprise Management Association

Classification:
Industry News
Author:
Source:
Release time:
2020/02/29 11:01
Page view
[Abstract]:
Warmcongratulationstotheestablishmentoftheself-disciplinesupervisiondepartmentofthedisinfectionindustrybranchoftheNationalHealthIndustryEnterpriseManagementAssociationKusukelangoMeyi28kuyaku-30,ingqungquthelayokusungulwakomnyangowokuziqondisangokuziqondisaweNationalSanitationIndustryEnterpriseManagementAssociationDisinversalIndustryBranchnemithethoemishayokuhlonzaamagciwanekanyenekilasilokuqeqeshelwaukuthuthwakwendlelenziwaeNanjing. UShandongDr.DisinfectionTechnologyCo,Ltd.wamenywaukuthiabambeiqhazaengqungqutheleninjengeyiphinilikamongameliwegatshalezimboniyamagciwane. AbanyeabebehambelelomhlanganokwakunguDouXizhao,umongameliweNationalAssociationofSanitaryIndustryEnterpriseManagement,uJiaJianping,umholiweNationalAssociationofSanitaryIndustryEnterpriseManagement,uShenDelin,ongusihlalowoMnyangoWezobunjiniyelaEzimboniZenhlanganoYezikhungoZokuhlanzaAmazwe,kanyenoDuJia,umqondisiweGeneralSupervisionDivisionyeNationalHealthandMedicalCommissionUGuGu,IsaziSikazwelonkeSokulondolozwaKwezempiloKwisikhungoSikazwelonkeSokulwaNezibophoZekhomishiniYezempiloNezokwelaphaKuzwelonke,uShiYuchang,UmqondisiweSikhungoSokuqashwaKwezempiloSe-Jiangsu,uYuanQingchun,IsaziSikazwelonkeSokulondolozwaKwempiloKwezempiloe-ShandongProvincialHealthSupervisionInstitute,uYuTing,ZhejiangHealthSupervisionInstituteOchwepheshebezimboninabameleizinkampaniezaziwayoemboninibebehambeleingqungquthela.TheconferencehiredGuJianasthedirectoroftheself-disciplinesupervisiondepartmentofthedisinfectionindustrybranch,andYuanQingchunandRandzengasconsultantsoftheself-disciplinesupervisiondepartment.Mr.WangJinqiang,thechairmanofourcompany,andShenKaicheng,thechairmanofAtefGroupwerehiredasdeputydirectorsoftheself-disciplinesupervisiondepartment.Takeagroupphoto(frontright,fourthisthechairmanofourcompany)Inordertoregulatetheproductionandoperationbehaviorofthemembersofthedisinfectionindustrybranch,purifytheindustrymarket,guidehealthyconsumption,andannouncetothepublictherestassuredbranddisinfectionproductsandhonestenterprisestoensuretheeffectivenessandsafetyoftheproductsused,theestablishmentconferenceisspeciallyorganizedbyWeiJianCommissioneddisinfectionhealthsupervisionexpertstoconducttraininganddiscussdisinfectionpolicies,lawsandregulations.Authoritativeexpertsgivelecturesandanswerquestionsonthespot,sothatdisinfectionproductmanufacturersunderstandtherelevantlawsandregulationsinatimelyandcorrectmanner,andstandardizeproduction,therebydrivingthehealthydevelopmentoftheentiredisinfectionindustry.

Warm congratulations to the establishment of the self-discipline supervision department of the disinfection industry branch of the National Health Industry Enterprise Management Association

Kusukela ngoMeyi 28 kuya ku-30, ingqungquthela yokusungulwa komnyango wokuziqondisa ngokuziqondisa weNational Sanitation Industry Enterprise Management Association Disinversal Industry Branch nemithetho emisha yokuhlonza amagciwane kanye nekilasi lokuqeqeshelwa ukuthuthwa kwendle lenziwa eNanjing.
 
UShandong Dr. Disinfection Technology Co, Ltd. wamenywa ukuthi abambe iqhaza engqungqutheleni njengeyiphini likamongameli wegatsha lezimboni yamagciwane.
 
Abanye abebehambele lo mhlangano kwakunguDou Xizhao, umongameli weNational Association of Sanitary Industry Enterprise Management, uJia Jianping, umholi weNational Association of Sanitary Industry Enterprise Management, uShen Delin, ongusihlalo woMnyango Wezobunjiniyela Ezimboni Zenhlangano Yezikhungo Zokuhlanza Amazwe, kanye noDu Jia, umqondisi weGeneral Supervision Division yeNational Health and Medical Commission UGu Gu, Isazi Sikazwelonke Sokulondolozwa Kwezempilo Kwisikhungo Sikazwelonke Sokulwa Nezibopho Zekhomishini Yezempilo Nezokwelapha Kuzwelonke, uShi Yuchang, Umqondisi weSikhungo Sokuqashwa Kwezempilo Se-Jiangsu, uYuan Qingchun, Isazi Sikazwelonke Sokulondolozwa Kwempilo Kwezempilo e-Shandong Provincial Health Supervision Institute, uYu Ting, Zhejiang Health Supervision Institute Ochwepheshe bezimboni nabamele izinkampani ezaziwayo embonini bebehambele ingqungquthela.

The conference hired Gu Jian as the director of the self-discipline supervision department of the disinfection industry branch, and Yuan Qingchun and Randzeng as consultants of the self-discipline supervision department.

Mr. Wang Jinqiang, the chairman of our company, and Shen Kaicheng, the chairman of Atef Group were hired as deputy directors of the self-discipline supervision department.

Take a group photo (front right, fourth is the chairman of our company)

In order to regulate the production and operation behavior of the members of the disinfection industry branch, purify the industry market, guide healthy consumption, and announce to the public the rest assured brand disinfection products and honest enterprises to ensure the effectiveness and safety of the products used, the establishment conference is specially organized by Wei Jian Commissioned disinfection health supervision experts to conduct training and discuss disinfection policies, laws and regulations. Authoritative experts give lectures and answer questions on the spot, so that disinfection product manufacturers understand the relevant laws and regulations in a timely and correct manner, and standardize production, thereby driving the healthy development of the entire disinfection industry.

Enter mobile station

Contact us

Support hotline:0534-2729820

Company Fax:0534-2729826

Technical phone:0534-2729823

Inspectorate Phone:0534-8828001

Company address::No. 5858, west of Chongde Eleventh Avenue, south of Tianya East Road, Dezhou City, Shandong Province